Fastighetsägarens eget ansvar

Transporter

Du som fastighetsägare i Täljö bär ansvar över våra vägar. Om Du måste transportera varor som överstiger tillåtna vikter på våra vägar måste du ansöka om ett ”Transport tillstånd” på den här hemsidan.

Du får då en dispens som medger att Du kan föra fram ett fordon som överstiger tillåtna axelbelastning på Täljö´s vägar.

Gör Du inte detta, så kommer din transportör inte köra in på Täljö´s vägar p.g.a skyltningen vid våra infarter. Gör han det ändå, gör han sig straff skyldig och kan bötfällas för denna överträdelse. Observera att Du som fastighetsägare  fortfarande är ersättningsskyldig om din transportör kör sönder vägarna.
För mer information om detta kan Du följa den här länken.

Klippning av buskar och träd.


Korsningar skall hållas fria från buskar och träd.

Sikttriangel

Inom sikttriangel får häckar, hägnader och skymmande föremål inte vara högre än 80 cm.

Sikttriangel på hörntomter är:
10 meter vid gatukorsningar.
5 meter vid gång- och cykelvägs anslutningar.
2,5 meter vid alla tomtutfarter. Sikttriangel

Träd och buskar

Växtligheten ska beskäras i tomtgräns och får inte inkräkta på trottoarutrymmet eller körbana. Har du buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska Du se till att det finns fri höjd för trafikanter.

Klipp även bort buskar och grenar som skymmer trafikmärken, vägnamnskyltar och vägbelysning!

Den fria höjd som krävs är:
över körbana, minst 4,6 meter

sikt_fordon2

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.
Se exemplet överst på sidan.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

skymd_sikt_hack_09(1)

Om din tomt ligger intill en korsning mellan två bilvägar bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i minst en sikt triangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

skymd_sikt_hack_10(1)

Har du en gång- och cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den sk. sikt triangeln bara 5 m inpå gång- och cykelvägen men fortfarande 10 m utmed gatan

Diken och dikestrummor

Håll alla trummor under dina infarter öppna

Om det finns ett dike vid infarten till din fastighet, skall infarten förses med en trumma för att vatten skall kunna rinna förbi infarten.
– Trummans rör bör ha en diameter av 30 cm och skall ha en diameter av minst 20 cm. Ju mindre diameter ju större risk för igenfrysning under vintern.
– Trumman skall vara infartens bredd ökad med 0,5 m på varje sida. Trumman bör vara högst 8 m lång för att vara någorlunda lätt att rensa, vilket betyder att infarten inte bör vara bredare än 7 m.
– Trumman bör läggas med rörets undersida i höjd med eller något under dikets botten på ömse sidor.
– Trumröret skall vara vägrör av galvaniserad plåt eller av plast.
– Det är fastighetsägaren som skall hålla trumman fri från löv, grenar mm så att vattnet kan rinna igenom utan att hindras.

Förvaltar Enskild Väg