Årsstämma 2017

Täljö Vägförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Tid: Söndagen den 26 mars klockan 10.00

Lokal: Torsvägen 25, Täljö.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Dagordningens godkännande (se stadgar för Täljö Vägförening §16)
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts (§14)
 4. Val av årsmötesfunktionärer
  – Ordförande
  – Sekreterare
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 6. Upprättande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 8. Räkenskapsberättelse för det gångna året
 9. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna ärenden och motioner
 11. Styrelsens förslag till aktiviteter att utföras eller påbörjas under arbetsåret
 12. Beslut om arvoden för 2017
 13. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstatus
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av styrelseordförande
  2 styrelseledamöter på 2 år
  2 styrelsesuppleanter på 1 år
  1 ordförande på 1 år
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
  1 revisor på 2 år
  1 revisorssuppleant på 2 år
 16. Val av valberedning
  3 medlemmar på 1 år
 17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och tillhandahållande av protokollet (§19)
 18. Övriga frågor:

                Markbyte mellan samfällighet S:8 och Täljö 5:4.

 1. Avslutning

Revisionsberättelse och debiteringslängd finns hos kassören 14 dagar före årsstämman.